U bent hier

1. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd conform het overleg tussen de Consumentenbond en de ANWB. 
2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de bij ‘De Groot Verkeersopleidingen’ aangesloten franchisenemers en hun leerlingen.
3. In het aanmeldingsformulier en in overleg met de kandidaat worden alle andere zaken geregeld. Te denken is aan prijzen, de soort cursus, lestijden e.d.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool en instructeur
De rijschool en instructeur zijn verplicht er voor te zorgen:
1. Dat les wordt gegeven met de daarvoor benodigde bevoegdheid die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht krijgt van dezelfde instructeur;
3. Dat de voortgang en progressie van de leerling regelmatig door de instructeur worden aangegeven;
4. Dat de benodigde aanvragen daadwerkelijk worden ingediend bij het CBR of BNOR;
5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier, volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen;
6. Dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid;
7. De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig;
8. De leerling weigeren te lessen als er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest;
9. Dat ze zich houden aan de overeengekomen afspraken met de leerling wat betreft datum, tijd en plaats van de rijles, een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Wordt de wachttijd langer dan 10 minuten, wordt er contact opgenomen met de leerling om onnodig wachten te voorkomen. Als bij aanvang van de rijles 15 of meer minuten later wordt begonnen, treft de instructeur een passende oplossing aan, waardoor leerling niet benadeeld wordt. 10. Dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op het motorrijtuig waar de leerling ook mee heeft gelest. Mocht er vanwege dringende omstandigheden zoals ongeval en schade dat niet kunnen, dan wordt er voor een vervangend motorrijtuig gezorgd, die zoveel mogelijk overeenkomt qua type en gelijkwaardigheid als het lesvoertuig.

Artikel 2 - Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en plaats van de rijles (door de rijschool of instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. De volledige lesprijs te betalen zoals is overeengekomen;
3. Afzeggen van de rijles kan niet meer binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet mee gerekend. De afzegging dient tijdens de kantooruren te gebeuren door telefonisch
contact. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad;
4. Mocht er bij afname van een rijlespakket uren over blijven, waarvoor wel is betaald en de rijlessen niet zijn afgenomen, wordt dit bedrag uitsluitend pas uitbetaald, nadat de leerling is geslaagd voor het CBR praktijkexamen, welke door de Groot Verkeersopleidingen is aangevraagd en gereserveerd bij het CBR. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats, met uitzondering van overlijden van de kandidaat of bij zodanig lichamelijk letsel dat de rijopleiding niet meer kan worden voortgezet. Indien een kandidaat zelf besluit om welke reden dan ook, de rijopleiding en het praktijkexamen niet meer af te nemen bij de Groot Verkeersopleidingen en te stoppen met rijlessen, vindt er ook geen terugbetaling van het les- en examengeld plaats aan de leerling.
5. Alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen;
6. Eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig, aan te geven op het aanmeldingsformulier;
7. In het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs;
8. Te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur niet aansprakelijk te stellen
 Algemene voorwaarden van De Groot Verkeersopleidingen

Artikel 3 – Betaling
1. De rijschool is gerechtigd een bedrag van inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.
2. De betalingen van de lessen van de leerling aan de rijschool of instructeur vindt plaats zoals is afgesproken. 3. De betalingen vinden altijd plaats binnen het vastgestelde betalingstermijn, indien de gestelde betalingstermijn op de factuur met meer dan 7 dagen te laat wordt voldaan vervalt de eventuele aangeboden korting.
4. Indien zowel contante als bankbetalingen niet binnen het vastgestelde termijn plaats vinden, wordt het te betalen bedrag verhoogd met administratiekosten.
5. Indien er meer dan 30 dagen na het vastgestelde termijn het te betalen bedrag nog niet is voldaan, wordt er rente en een boete berekent.
6. Indien er meer dan 60 dagen na vastgestelde termijn het te betalen bedrag nog niet is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle daarbij komende kosten worden doorberekend, waardoor het te betalen bedrag wordt verhoogd. De leerling verplicht zich om de vordering te betalen aan het incassobureau.
7. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijzen te verhogen. Dit gebeurt niet als er een pakketprijs is afgesproken, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging
  van examengelden.

Artikel 4 – Overige bepalingen
1. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig in het bezit is van het theoriecertificaat. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling.
2. Alle lesovereenkomsten vervallen automatisch na 12 maanden vanaf de begindatum en als alle wederzijdse verplichtingen zijn voldaan.
3. Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen, ernstige ziekte of overlijden.
4. Als het praktijkexamen niet plaatsvindt door een oorzaak van de rijschool of instructeur en als vanwege weersomstandigheden het CBR besluit de examens niet door te laten gaan, wordt er geen extra examengeld gerekend voor het vervangende examen.
5. Bij geschillen tussen de rijschool/instructeur en de leerling zal altijd eerst naar een passende oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen of conflicten op te lossen. Beide partijen zijn verplicht elkaar schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden, aard en omvang van het geschil. Er wordt met elkaar besproken over datgene wat dan van toepassing is. Daarna is het mogelijk om een onafhankelijk adviseur in te schakelen om tot een goede en redelijke oplossing te komen.
6. Zowel de algemene voorwaarden als de lesovereenkomst hebben als doel en basis wederzijds vertrouwen in elkaar. Er wordt met elkaars belangen rekening gehouden. Alles wat buiten de genoemde regelingen en voorwaarden zou kunnen zijn, hebben altijd een basis van redelijkheid en eerlijkheid.
7. De rijschool en instructeur zijn ten alle tijde gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid in welke vorm of hoedanigheid dan ook als ze zich hebben gehouden aan datgene wat overeengekomen is.
Algemene voorwaarden van De Groot Verkeersopleidingen
8. Mocht er bij afname van een rijlespakket uren over blijven, waarvoor wel is betaald en de rijlessen niet zijn afgenomen,omdat de kandidaat binnen de uren van het rijlespakket op voldoende CBR examen niveau is gekomen, wordt dit bedrag uitsluitend pas uitbetaald, nadat de leerling is geslaagd voor het CBR praktijkexamen, welke door de Groot Verkeersopleidingen is aangevraagd en gereserveerd bij het CBR. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats, met uitzondering van overlijden van de kandidaat of bij zodanig lichamelijk letsel dat de rijopleiding niet meer kan worden voortgezet. Indien een kandidaat zelf besluit om welke reden dan ook, de rijopleiding en het praktijkexamen niet meer af te nemen bij de Groot Verkeersopleidingen en te stoppen met rijlessen, vindt er ook geen terugbetaling van het les- en examengeld plaats aan de leerling.

2toDrive: www.2todrive.nl

Begeleiderspas aanvragen (www.2todrive.nl/jongeren/begeleiderspas-aanvragen/)
Als je meedoet aan 2toDrive, heb je een begeleiderspas nodig. Deze pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar. Je coaches melden zichzelf eerst aan. Dat kan via deze pagina. Zodra al je coaches zich aangemeld hebben kun jij daarna de begeleiderspas aanvragen. De begeleiderspas moet je aangevraagd hebben voordat je het rijbewijs kunt aanvragen bij jouw gemeente. Voor het aanmelden maak je gebruik van DigiD. De kosten voor de aanvraag van de pas bedragen €35,-. Deze kosten dienen direct via iDEAL betaald te worden bij het aanvragen van de begeleiderspas.
Let op! Zorg ervoor dat alle coaches zichzelf hebben aangemeld, vóór jij de begeleiderspas aanvraagt. Is de begeleiderpas namelijk al aangevraagd en wil je later alsnog extra coaches toevoegen, dan moet er helaas een nieuwe pas worden gemaakt. Dit kost dan opnieuw €35,-.

16,5 jaar en je rijbewijs halen?
Wat zijn de afspraken m.b.t. het begeleid autorijden voor 17-jarigen? Hier vind je de nodige informatie over 2toDrive! De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) mogelijk gemaakt dat jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs (categorie B) kunnen halen. Tot hun achttiende jaar mogen deze jongeren dan onder begeleiding autorijden.

Tijdstraject begeleid rijden
De inwerkingtreding van de AMvB is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Begeleid rijden wordt vanaf 1 november 2011 als proef ingevoerd. De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Theorie-examen begeleid rijden
Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens.

Rijlessen begeleid rijden
Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar.

Praktijkexamen begeleid rijden
Jongeren die vanaf de dag dat de AMvB in werking treedt 17 jaar worden, kunnen zich inschrijven voor het praktijkexamen van het CBR. Het gaat om jongeren die op de datum van de inwerkingtreding of ná die datum 17 jaar worden. Dus jongeren die op de ingangsdatum al 17 jaar zijn, kunnen zich niet inschrijven.   
De keuze voor jongeren die nét 17 jaar zijn geworden vergroot de verkeersveiligheid. De 17-jarigen die slagen voor het praktijkexamen kunnen op deze manier zo lang mogelijk onder begeleiding rijden, voordat zij zelfstandig gaan autorijden. Ook kan het CBR de instroom van nieuwe examenkandidaten beter organiseren.  
Om zich te kunnen inschrijven voor het praktijkexamen, moeten jongeren vanaf 17 jaar beschikken over een theoriecertificaat. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens. Als deze jongeren slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs. Op dit moment is de minimumleeftijd voor het praktijkexamen 18 jaar.

Eisen bestuurder begeleid rijden
De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:
• voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
• minimaal 17 jaar zijn;
• in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
• minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
• toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit.

Eisen begeleider begeleid rijden een begeleider:
• moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
• mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
• mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
• mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
• mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
• moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.